Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van HorecaMonitor (OPDRACHTNEMER)

§. 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd met de daarachter vermelde betekenis.

artikel 1.1 Opdrachtnemer: HorecaMonitor

artikel 1.2 Opdrachtgever : de natuurlijke- of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer een Opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.

artikel 1.3 Werkzaamheden: alle mogelijke vormen van dienstverlening, die samenhangen met of betrekking hebben op advisering en begeleiding op het gebied van strategie, bedrijfsoptimalisatie, bedrijfseconomische-, juridische- en fiscale advisering, marketing en branding, revenue management, overname en bedrijfsopvolging en de daarmee samenhangende transactie, dan wel andersoortige dienstverlening.

artikel 1.4 Opdracht c.q. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mondeling of schriftelijk gesloten overeenkomst van opdracht als vermeld in 1.3.

artikel 1.5 Transactie: Een overeenkomst tussen minimaal twee partijen waarbij door samenwerking, fusie, koop of verkoop een wijziging optreedt in eigendom- of zeggenschapsverhoudingen in (een deel van) de onderneming(en) van
betrokken partij(en).

artikel 1.6 Bij het bepalen van de transactiewaarde:
a. vindt er een opwaartse correctie plaats voor de ten tijde van de Opdracht van Opdrachtnemer gepleegde mutaties die tot een vermindering van de waarde hebben geleid zoals dividenduitkeringen, bovenmatige vergoedingen zoals managementfee en huur;
b. worden rentedragende schulden aan eigenaars en toekomstige termijnbetalingen op contante respectievelijke gekapitaliseerde waarde afgerekend. In het geval van onzekere toekomstige termijnbetalingen, onder ander van toepassing bij earn-out regelingen, wordt aangenomen dat de maximum waarde wordt gerealiseerd.

§. 2. Toepasselijkheid en geldingsbereik
artikel 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht gesloten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever (de ‘Overeenkomst’) en alle overige adviezen en werkzaamheden die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekt c.q. verricht. Bij strijdigheid tussen de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is laatstgenoemde bepalend.

artikel 2.2 De Opdrachtnemer, alsmede de (vroegere) partners, (vroegere) adviseurs en overige (vroegere medewerkers) die in dienst zijn bij de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer worden ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

artikel 2.3 Door het verlenen van een opdracht aan Opdrachtnemer (de ‘Opdracht’) verklaart Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid, de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden.

artikel 2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. artikel 2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor de Opdrachtgever die haar woonplaats of statutaire zetel buiten Nederland heeft.

§. 3. Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden.
artikel 3.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden wanneer spraken is van een schriftelijke of mondelinge bevestigde Opdracht, danwel indien met de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer is begonnen.

artikel 3.2 Generlei voorwaarden, buiten de door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden, afspraken of regelingen gelden als overeengekomen, wanneer zij niet schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

artikel 3.3 Indien tijdens of na afronding van de opdracht blijkt dat Opdrachtgever niet of slechts ten dele bevoegd is of was ten tijde van opdrachtverstrekking, dan is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

artikel 3.4 Indien een Opdracht wordt gesloten tussen Opdrachtnemer enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de Opdracht.

§. 4. Aanbiedingen
artikel 4.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door haar is aangegeven.

artikel 4.2 Elke aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 20 werkdagen, berekend vanaf de dag der aanbieding.

artikel 4.3 Opdrachtnemer kan te allen tijde haar aanbieding intrekken, ook na aanvaarding, indien blijkt dat de door of namens de Opdrachtgever verstrekte informatie geheel of gedeeltelijk onjuist is.

§. 5. Aanvaarding en exclusiviteit
De tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst heeft een exclusief karakter. De Opdrachtgever zal aan derden niet een soortgelijke opdracht verstrekken als aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zal aan derden niet een Opdracht verstrekken die de Opdrachtnemer bij het verrichten van haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever kan hinderen of het realiseren van het beoogde resultaat kan belemmeren.

§. 6. Wijzigingen en aanvullingen
artikel 6.1 Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden in onderlinge overeenstemming wordt afgeweken, dienen die aanvaarde afwijkingen schriftelijk te worden vastgesteld. De bepalingen waarvan niet wordt afgeweken, zijn onverkort van toepassing.

artikel 6.2 Wijzigingen en aanvullingen van de door Opdrachtnemer gedane aanbieding of van de Opdracht zijn uitsluitend bindend, indien en voor zover deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. artikel 6.3 Een wijziging, aanvulling of correctie van de aanbieding of de Opdracht en de hierin overeengekomen werkzaamheden kan een opwaartse invloed hebben op de overeengekomen prijs.

§. 7. Duur van de opdracht
artikel 7.1 In de door Opdrachtnemer gedane aanbieding, kan door goed overleg met de Opdrachtgever, bij benadering het tijdvak worden vastgesteld waarin Opdrachtnemer haar werkzaamheden kan verrichten.

artikel 7.2 Opdrachtgever dient alle gegevens die Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft bij het uitvoeren van de Opdracht binnen de door haar gestelde termijn en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

artikel 7.3 Bij het geven van de indicatie als bedoeld in artikel 7.1. wordt er van uitgegaan dat de omstandigheden, na aanvaarding van de Opdracht, niet zullen wijzigen en de Opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens en informatie heeft verstrekt die noodzakelijk zijn voor de duur van de Opdracht.

artikel 7.4 Indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichting in het in lid 2 van dit artikel gestelde, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op de vergoeding van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden en onverminderd haar recht op schadevergoeding.

artikel 7.5 Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Opdrachtnemer.

artikel 7.6 Twee weken vóór het eind van de afgesproken termijn zal Opdrachtnemer, indien er een gerede kans aanwezig is dat de afgesproken termijn niet gehaald zal worden, Opdrachtgever mondeling of schriftelijk op de hoogte stellen van deze mogelijke overschrijding.

artikel 7.7 In deze mondelinge of schriftelijke kennisgeving zal door Opdrachtnemer de redenen van en de oorzaken waardoor deze vertraging is opgetreden, uitdrukkelijk worden vermeld. Indien de redenen gelegen zijn aan Opdrachtnemer dan kan de afgesproken prijs naar beneden worden bijgesteld. Indien de redenen gelegen zijn aan de Opdrachtgever dan kan de
afgesproken prijs naar boven worden bijgesteld. De Opdrachtgever heeft echter geen recht op schadevergoeding en kan de Opdracht niet ontbinden of beëindigen, indien de redenen aan Opdrachtnemer gelegen zijn.

§. 8. Annulering
Annulering door de Opdrachtgever is slechts bindend na schriftelijke akkoordverklaring door Opdrachtnemer.

§. 9. Procedures en aanwijzingen
artikel 9.1 Opdrachtnemer zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer in acht nemen.

artikel 9.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd. Opdrachtgever is, binnen het kader van de Opdracht, bevoegd om aanwijzingen te geven, tenzij deze aanwijzingen zo zeer indruisen tegen de procedures die Opdrachtnemer hanteert, dat in alle redelijkheid opvolging van deze aanwijzingen niet gevergd kan worden.

artikel 9.3 Indien Opdrachtnemer op grond van het in artikel 9.2 gestelde de Opdracht niet kan uitvoeren, kan Opdrachtnemer, zo de Opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de Overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.

artikel 9.4 Indien de Opdrachtgever rechtstreeks wordt benaderd door een partij welke niet door of namens Opdrachtnemer is aangebracht, dan dient hij direct Opdrachtnemer op de hoogte te stellen van deze benadering. Opdrachtnemer zal in dat geval direct worden betrokken bij de eventuele onderhandelingen met deze partij.

§. 10. Geheimhouding
artikel 10.1 Opdrachtnemer verplicht zich om al hetgeen haar in de uitvoering van de Opdracht is toevertrouwd door de Opdrachtgever als zodanig te behandelen en geheim te houden en zal er voor zorg dragen dat alle door haar en de Opdrachtgever verstrekte gegevens en inlichtingen voor zover van vertrouwelijke aard, geheim worden gehouden en nimmer ter inzage voor derden zal komen, tenzij deze gegevens en inlichtingen reeds door de Opdrachtgever in de openbaarheid zijn gebracht.

artikel 10.2 Opdrachtgever verplicht zich om al hetgeen zij in ontvangst neemt van Opdrachtnemer en de haar op grond van de Opdracht door Opdrachtnemer verstrekte gegevens en inlichtingen als vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden.

artikel 10.3 Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om namens haar alle informatie aan derden ter beschikking te stellen die noodzakelijk is of zou kunnen zijn om een Transactie tot stand te brengen onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer namens Opdrachtgever een geheimhoudingsverklaring aangaat met derden.

artikel 10.4 De termijn van geheimhouding is drie jaren.

artikel 10.5 Derden met wie, namens de Opdrachtgever, danwel direct door Opdrachtnemer, een geheimhoudingsverklaring is ondertekend, worden bij schending hiervan rechtstreeks aansprakelijk gesteld door de Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schending van geheimhouding door derden, tenzij Opdrachtnemer opzet of grove schuld verweten kan worden.

§. 11. Intellectuele eigendom
artikel 11.1 Op alle rapporten, notities, op schrift gestelde adviezen en op alle andere geschriften afkomstig van Opdrachtnemer berust het auteursrecht. Dit recht blijft eigendom van Opdrachtnemer, zowel tijdens als na de uitvoering van de Opdracht, ongeacht het aandeel van de Opdrachtgever zelf of derden in de uitvoering van die Opdracht.

artikel 11.2 Het gebruik van de in het eerste artikel omschreven recht door de Opdrachtgever vereist voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer, tenzij dit uit de Opdracht voortvloeit.

artikel 11.3 Ander gebruik dan in het lid 2 genoemde, zoals openbaarmaking en verveelvoudigen, is een inbreuk op dit auteursrecht. Deze inbreuk kan zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk worden afgedaan.

§. 12. Aansprakelijkheid
artikel 12.1 Opdrachtnemer sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor onjuistheden in alle door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens en inlichtingen en in alle door Opdrachtnemer verstrekte rapporten, notities, op schrift gestelde en mondeling gegeven adviezen alsmede alle andere geschriften.

artikel 12.2 Opdrachtnemer heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht met betrekking tot de door de Opdrachtgever en derden verstrekte gegevens en inlichtingen, indien zij handelt zoals een goed Opdrachtnemer betaamt.

artikel 12.3 Voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld op welke grond dan ook, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid haar aansprakelijkheid te beperken tot het honorarium dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die Opdracht heeft ontvangen, tenzij bewezen wordt dat de schade is ontstaan door haar eigen handelen of nalaten, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij met grove schuld en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

artikel 12.4 Opdrachtnemer sluit alle aansprakelijkheid uit voor de werkzaamheden die derden, danwel de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden hebben verricht.

artikel 12.5 Indien bij de Opdracht meer dan één Opdrachtgever is betrokken, is ieder van hen jegens de Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de met hen gezamenlijk of met elk van hen individueel gesloten Overeenkomst(en).

artikel 12.6 Ingeval de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer een overeenkomst voor risico en rekening van derden aangaat, is de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de uit die overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

artikel 12.7 Ingeval de Opdrachtgever een rechtspersoon is, is de directeur en/of de aandeelhouder(s) mede hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

§. 13. Honorarium en financiële gevolgen van tussentijdse beëindiging
artikel 13.1 De opdrachtgever is een honorarium verschuldigd voor de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
Dit honorarium is a: gerelateerd aan de transactiewaarde of b: gerelateerd aan de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of c : gerelateerd aan het door Opdrachtnemer in de aanbieding gedane voorstel inzake het honorarium of d: gerelateerd aan een combinatie van sub a en b van dit artikel, tenzij anders is overeengekomen.

artikel 13.2 Indien het honorarium gerelateerd is aan de transactiewaarde, dan wordt gedeclareerd aan de Opdrachtgever volgens een vooraf door Opdrachtnemer vast te stellen percentage over de transactiesom.
Het honorarium bedraagt zoals opgenomen in de aanbiedingsbrief door Opdrachtnemer en dient te worden voldaan bij het passeren van de transportakte respectievelijk het ondertekenen van de koop- en verkoopovereenkomst.

artikel 13.3 Ingeval de Opdrachtgever, al dan niet na overleg met de Opdrachtnemer, de Overeenkomst eenzijdig opzegt of niet tijdig nakomt, alsmede ingeval de Opdrachtnemer de Overeenkomst eenzijdig opzegt, is de Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdracht verrichte werkzaamheden bij de Opdrachtgever in rekening te brengen tegen het overeengekomen tarief. De Opdrachtnemers is gerechtigd de stukken van de Opdrachtgever onder zich te houden totdat de overeengekomen vergoedingen zijn voldaan, ongeacht of de Opdrachtgever dan wel de Opdrachtnemer de Overeenkomst heeft beëindigd.

artikel 13.4 Niettegenstaande de tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, is de resultaatafhankelijke vergoeding die met de Opdrachtnemer is overeengekomen aan de Opdrachtgever verschuldigd indien het met de Opdracht beoogde resultaat, zoals omschreven in de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, binnen twee jaar na beëindiging van de Opdracht geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, gerealiseerd wordt, danwel een Transactie tot stand komt mits aantoonbaar is dat Opdrachtnemer in contact is geweest of de Opdrachtgever in contact heeft gebracht of zou zijn moeten gebracht conform artikel 9.4 van deze voorwaarden met de koper danwel de verkoper bij die Transactie.

artikel 13.5 De door Opdrachtnemer genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW, exclusief reis- en verblijfskosten ex Maastricht, de diensten van derden welke door Opdrachtnemer zijn ingehuurd en exclusief eventueel andere door de overheid opgelegde heffingen en belastingen. Voornoemde reis- en verblijfskosten, inhuur diensten derden worden vooraf in goed onderling
overleg met de Opdrachtgever afgestemd.

§. 14. Betaling en facturering
artikel 14.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, netto, zonder enige aftrek, inhouding of schuldvergelijking, verrekening of opschorting, op een door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening.

artikel 14.2 Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij anders is overeengekomen.

artikel 14.3 De Opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn en zal zonder aanzegging een vertragingsrente ad 1% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een maand gerekend zal worden.

artikel 14.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Opdrachtnemer, naar aanleiding van het verzuim van de Opdrachtgever zijn gemaakt of nog zal maken, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijk kosten belopen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 300, – waaromtrent geen bewijs behoeft te worden geleverd.

artikel 14.5 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht is Opdrachtgever, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgever is verricht, hoofdelijk verbonden tot betaling van de factuur. Opdrachtgever/bestuurder(s) van rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen ten name van de rechtspersoon.

§. 15. Overmacht
artikel 15.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat deze door overmacht onuitvoerbaar is geworden, heeft Opdrachtnemer het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de Opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer die gewijzigde uitvoering ten gevolge van overmacht redelijkerwijs van Opdrachtnemer of de Opdrachtgever niet gevergd kan worden. De meerkosten, uit de wijziging van de Opdracht voortvloeiende, zal worden verrekend tussen partijen. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik waarop vaststond, dat de Opdracht niet op de aanvankelijke overeengekomen wijze kon worden uitgevoerd.

artikel 15.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, hoe ook genaamd, die voor de Opdrachtgever of voor derden door de opschorting mocht ontstaan.

artikel 15.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan hetgeen daaronder naar dagelijks spraakgebruik en overeenkomstig de rechtspraak geacht moet worden te vallen, in ieder geval die omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Onder deze omstandigheden zijn mede begrepen ziekte van het personeel, stakingen, onvoorzienbare stagnatie, zowel aan de zijde van Opdrachtnemer als aan de zijde van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

§. 16. Opzegging en ontbinding
artikel 16.1 Op grond van paragraaf 8 en artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, kan tussentijds de Overeenkomst door Opdrachtnemer worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

artikel 16.2 De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk, bij aangetekend schrijven, aan de Opdrachtgever te worden bekend gemaakt, met vermelding van de redenen.

artikel 16.3 Opdrachtnemer behoudt zich op grond van de artikelen 3.3, 5, 7.4, 9.3 en 9.4 het recht voor om ontbinding van de Opdracht te vorderen, indien verdere uitvoering door of namens de Opdrachtgever blijvend onmogelijk wordt gemaakt.

artikel 16.4 Ingeval van annulering, opzegging of ontbinding uit hoofde van het hierboven genoemde is de Opdrachtgever verplicht om alle kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt en zal maken, alsmede het bedrag van de winstderving en leegloop verliezen van Opdrachtnemer te vergoeden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding. Hierbij verwijzen wij naar hetgeen in artikel 13 is bepaald.

artikel 16.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, bij aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de Opdrachtgever in gebreke is bij de nakoming van enigerlei verplichting voortvloeiend uit deze Overeenkomst dan wel indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe, surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe, stilleggen of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, waarbij de niet opeisbare verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden.

artikel 16.6 Elke bemiddelingsopdracht tot koop en/of verkoop wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden. Na ommekomst van deze termijn wordt de Overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn voortgezet steeds voor een periode van wederom twaalf maanden, tenzij een van beide partijen tenminste 30 dagen voor het verstrijken van de lopende periode de overeenkomst schriftelijk bij aangetekend verzonden brief aan de andere partij heeft opgezegd.

Partijen komen nadrukkelijk overeen dat een opzegging in andere vorm als hiervoor omschreven gedaan zulk een Overeenkomst niet doet eindigen.

§. 17. Toepasselijk recht
artikel 17.1 Alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in het geval dat de werkzaamheden verricht zijn in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, waarbij geschillen worden beslecht door de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

§. 18. Gedragsregels en exclusiviteit
artikel 18.1 In het tot stand brengen van een Transactie zal Opdrachtnemer te allen tijde slechts alleen haar Opdrachtgever vertegenwoordigen. Opdrachtnemer zal met betrekking tot de verstrekte Opdracht geen honorarium of welke betaling dan ook van derden accepteren teneinde belangenconflicten te voorkomen.

artikel 18.2 Opdrachtnemer houdt zich aan de door de Sociaal-Economische Raad opgestelde fusiegedragsregels. Indien Opdrachtgever dit wenst kan hem een uittreksel van deze gedragsregels ter beschikking worden gesteld.

§.19. Privacy
1. Bij het gebruik van de Opdracht kunnen persoonsgegevens
worden verwerkt. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt Opdrachtgever als “verantwoordelijke” en Opdrachtnemer als de “bewerker”.

2. De persoonsgegevens, van (potentiële) klanten, die bij het gebruik van de
Opdracht door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever kunnen worden verwerkt zijn: contactgegevens (waaronder NAW-gegevens, emailadressen en telefoonnummers); technische gegevens (waaronder IP-adressen en browserinformatie); inloggegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden); betaalgegevens (waaronder IBAN/BIC) BSN/fiscaal nummer (in het kader van de Wwft verplichting).

Verder kan Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht de volgende persoonsgegevens verwerken van medewerkers van Opdrachtgever: contactgegevens medewerkers (waaronder NAW gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers); Salarisgegevens (waaronder salarisstroken en arbeidsovereenkomsten).

3. Opdrachtnemer verwerkt de in artikel 19.2 omschreven persoonsgegevens onder het gezag van Opdrachtgever en onder diens uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen, en zal deze enkel verwerken voor de duur van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst zijn benoemd.

4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de Wbp en AVG naleven. Opdrachtgever zal diens eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.

5. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en dat er is voldaan aan alle informatieverplichtingen alsmede de toestemmingsvereisten zoals neergelegd in de Wbp, de AVG, de Telecommunicatiewet en overige wet- en regelgeving ter zake. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden en stelt Opdrachtnemer volledig schadeloos.

6. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wbp valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Partijen zullen daarnaast vanaf 25 mei 2018 ieder afzonderlijk een register bijhouden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Opdracht, in overeenstemming met de AVG. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht en/of registerplicht.

7. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de EER te verwerken, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de EER, zij de persoonsgegevens verwerkt.

8. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van derden, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat deze
derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door
haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zullen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

9. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek hiertoe richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

10. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever dit verlangt, medewerking verlenen voor zover mogelijk en voor zover dit redelijk is. Opdrachtnemer mag hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

11. Zodra de Overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Opdrachtnemer alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn en eventuele
kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat zij tijdig kopieën of back-ups maakt van de bij Opdrachtnemer aanwezige persoonsgegevens.

 

§.20. Beveiliging & audits
1. Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden bevinden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen wanneer het soort persoonsgegevens dat verwerkt zal worden afwijkend is van hetgeen benoemd is in artikel 19.2, teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen zorg te kunnen dragen voor een passend beveiligingsniveau.

2. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van de naleving van dit artikel. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever en pas nadat bij Opdrachtnemer reeds aanwezige controlerapporten zijn opgevraagd. Deze audit zal minstens twee weken van tevoren door Opdrachtgever worden aangekondigd, en vindt maximaal eens per jaar plaats.

3. Opdrachtnemer zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in goed overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding van die beoordeling, worden doorgevoerd.

4. De kosten van de audit worden door Opdrachtgever gedragen.

5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ondersteunen bij de uitvoering van een Privacy Impact Assessment (hierna: ‘PIA’) wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn. Deze ondersteuning kan zich onder andere uiten in het ter beschikking stellen van de benodigde informatie door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, voor het correct uitvoeren van de PIA. Opdrachtnemer mag hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

§.21. Meldplicht datalekken
In het geval van een datalek zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 48 uur informeren, naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthouder dan wel betrokkenen zal informeren of niet. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichtingen daartoe. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de toezichthouder en/of betrokkenen. Een melding moet alleen worden gedaan bij gebeurtenissen met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

 

§. 22. Geldigheid van deze algemene voorwaarden
De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig of onredelijk bezwarend, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn, dat het ongeldige of onredelijk bezwarende beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.