Economische maatregelen gevolgen Coronavirus

Aanvullingen na 31 mei 2020

Verlengde NOW-regeling

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling
Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

Boete verdwijnt
Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt een correctie op de NOW-subsidie middels een boete. Die boete verdwijnt dus in het tweede steunpakket dat er per juni aan zit te komen. Volgens Koolmees zal het grootste deel van het steunpakket worden verlengd, maar het is nog onduidelijke welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Het kabinet zal dit pakket binnen nu en twee weken bekendmaken, aldus de minister.

Extra voorwaarden nieuwe NOW
Volgens Koolmees kent de verlengde NOW-regeling, naast dat de eerdergenoemde boete verdwijnt, ook nog extra voorwaarden. Zo mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden, mag er geen dividend worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarden worden nu ook al toegepast bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, waarbij een van de bv’s een beroep op de NOW-regeling wil doen.

Omscholing
Ook bekijkt het kabinet nog of er al dan niet verplichte omscholingsmaatregelen aan de verlengde NOW-regeling kunnen worden verbonden. Op die manier hoopt men dat werknemers die na de crisis binnen de eigen bedrijfstak nauwelijks meer aan het werk komen, een alternatief kunnen vinden.

Huidige NOW-regeling
De huidige NOW-regeling kan tot en met 31 mei worden aangevraagd en vergoedt tot maximaal 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart t/m mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die één of twee maanden later start. Als een bedrijf een werknemer ontslaat, terwijl het bedrijf aanspraak maakt op de NOW-regeling wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.

Verlengde TOZO-regeling

ZZP’ers hebben over de periode maart tot en met mei een tegemoetkoming aangevraagd op basis van de TOZO-regeling, waarbij zij via het gemeenteloket een ‘bijstand-uitkering’ konden aanvragen zonder enige toetsing van het partnerinkomen en de vermogenstoets. Deze regeling wordt verlengd vanaf 1 juni, waarbij echter nu wel gekeken wordt naar het inkomen van de partner. Bij de aanvraag moet een verklaring verstrekt worden dat de partner niet voldoende verdiend, welke achteraf getoetst gaat worden. De uitkering bedraagt wederom maximaal € 1.500,-.

Maatregelen

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Covid-19-virus (Coronavirus) zo veel mogelijk te verzachten. Klik hier voor meer informatie.

Uitgangspunt hierbij is om de economische bedrijvigheid in Nederland (ondernemingen en werkenden) zoveel mogelijk in stand te houden.

Het gepubliceerde pakket biedt zekerheid voor de eerstkomende drie maanden. In beginsel is er geen financieel plafond. Er is in eerste instantie € 90 miljard beschikbaar, en het is de eerste stap die ook de horeca in Nederland door deze tijd moet trekken. Het kabinet heeft het voornemen het pakket aan te passen of uit te breiden aan de situatie in de komende maanden. Hiertoe blijft er nauw overleg met ondernemersorganisaties, waaronder ook Koninklijk Horeca Nederland, sociale partners en banken.

De maatregelen gelden mede voor horecawerkgevers, werknemers en ondernemers (Ondernemers en zzp’-ers). In het persbericht (en alle daarna volgende toelichtingen) zijn de volgende maatregelen aangekondigd.

  1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
  7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
  8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)


Tegemoetkoming loonkosten (maatregel 1)

De doelgroep hierbij zijn de ondernemers:

Het kabinet heeft de werktijdverkorting-regeling (Wtv-regeling) per direct ingetrokken en vervangen door een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling houdt in dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

> Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

> Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

> Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Verder zijn er de volgende voorwaarden:

> De werkgever blijft de werknemers 100% doorbetalen.

> De werkgever zegt toe dat hij géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen zal aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.

> Voor grote aanvragen moet een accountantsverklaring worden bijgesloten. Het begrip ‘groot’ is (nog) niet ingevuld.

Deze regeling geldt voor alle bedrijven (met elke omvang) in Nederland.

Voor wie?
De tegemoetkomingsregeling geldt voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden.

Hoe aanvragen?
Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen voor de Wtv-regeling meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

De uitvoering ligt in handen van het UWV.

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

Verder wordt het aanvraagproces, door loskoppeling van de WW, sterk vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

 

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (maatregel 2)

De doelgroep: Ondernemers en zzp’er

Het kabinet wil zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Er komt een tijdelijke voorziening voor ten minste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Het kabinet doet een oproep aan zelfstandig ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is.

De ondersteuning heeft de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Voor beide regelingen geldt:

> De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Er kan met voorschotten worden gewerkt.

> Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

De uitkering voor levensonderhoud
Deze uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal circa € 1.500 per maand (netto). De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De ondernemer weet dus zeker dat deze niet later hoeft te worden terugbetaald.

Lening voor bedrijfskapitaal
Op deze faciliteit kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het gaat om een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt, worden gehanteerd.


Fiscale tegemoetkomingen (maatregel 3)

De doelgroep: Ondernemers en zzp’er

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Uitstel van betaling en verzuimboetes
Ondernemers (inclusief zzp’ers) krijgen in verband met het coronavirus de mogelijkheid tot bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Ondernemers kunnen per brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. In de brief moet de ondernemer uitleggen hoe hij door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Er hoeft voor nu geen ‘verklaring van een derde-deskundige’ meer te worden toegevoegd. Indien deze later door de belastingdienst alsnog gevraagd wordt, kan deze nagestuurd worden.

Let op dat dit wel per aanslag aangevraagd moet worden en niet geldt voor toekomstige aanslagen.

Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Bovendien zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of niet invorderen.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Verlagen voorlopige aanslag
Ondernemers (inclusief zzp’ers) die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen op de gebruikelijke wijze een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

In de situatie dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald, wordt het verschil teruggestort.

Energiebelasting
Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen.

Gemeentelijke belastingen (BsGW)
KHN heeft een verzoek ingediend, waarbij gemeenten de ondernemers tegemoet komen in de betaling van de aanslagen OZB, precariorechten, afvalstofheffingen etc.


Tegemoetkomingen kredietverlening (maatregel 4, 5 en 6)

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De doelgroep: Ondernemers en zzp’er

Het ministerie van EZK staat, via de BMKB, borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt versneld verruimd (vanaf 16 maart 2020) van 50% naar 75%. Deze tijdelijke regeling zal ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Zzp’ers kunnen gebruik maken van het BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, vof’s en bv’s.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)
De doelgroep: Ondernemers

Met de GO-regeling helpt ministerie van EZK zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming.

Het kabinet verhoogt het garantieplafond van de GO van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. De maximale GO-faciliteit per onderneming zal tijdelijk substantieel worden verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze verruiming zal binnen een week worden geëffectueerd.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go

Qredits
De doelgroep: Ondernemers en zzp’er

Qredits heeft in de afgelopen jaren ongeveer 20.000 starters en/of ondernemers uit het kleinbedrijf gefinancierd. Qredits verstrekt financieringen tot € 250.000.

Het kabinet is bereid Qredits financieel te ondersteunen met een bedrag van maximaal € 6 miljoen. Deze ondersteuning zal in beginsel gelden voor een termijn van negen maanden.

De maatregel geldt uitsluitend voor corona-gerelateerde aanvragen. Qredits zal hiervoor een adequate toets ontwikkelen.

De in aanmerking komende ondernemingen zullen worden ondersteund door een uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en de automatische verlaging van de rente gedurende deze periode naar 2%.

Met deze maatregel wordt verwacht dat Qredits 3.000 tot 6.000 ondernemingen kan faciliteren. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020.

https://qredits.nl


Overleggen over toeristenbelasting
(maatregel 7)

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. De concrete invulling van deze regeling volgt spoedig.


Compensatieregeling getroffen sectoren (maatregel 8)

Doelgroep: Ondernemers en zzp’er

Er komt een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen.

Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en andere die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Voorwaarde is dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De tegemoetkoming en voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.


Diversen

Bijdrage kinderopvang
Ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Pensioenopbouw en tijdelijke arbeidsduurverkorting
Gedurende de periode van tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus kunnen zich met name de volgende situaties voordoen:

> Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. In dat geval blijft er gewoon sprake van pensioengevende diensttijd. Dat hierbij sprake kan zijn van een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging. Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.

> Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd.
Als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering), is er sprake van pensioengevende diensttijd. De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.

>Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/besluiten/2020/03/17/beleidsregel-werktijdverkorting

Pensioenpremies (Pensioenfonds Horeca & Catering)
Besloten is dat het pensioenfonds Horeca & Catering uitstel verleend voor het betalen van de pensioenpremies voor een termijn van 30 dagen.

Betalingsonmacht (melden!)
Als je aandeelhouder bent van een besloten vennootschap moet je rekening houden met jouw bestuurdersaansprakelijkheid. Het is belangrijk dat je per aangifte tijdig een betalingsonmacht indient bij de belastingdienst. Stem dit af met de accountant c.q. adviseur.


Tips

Leveranciers
Treedt in overleg met leveranciers en overige key-partners. Stuur hun een brief met daarin de problematiek en de daarbij behorende betalingsproblemen omdat er geen omzet meer is.

Bel vóór vervaldatum van een verstuurde factuur om te controleren of de factuur is aangekomen en of deze correct is volgens de klant. Eventuele problemen kunnen dan nog voordat de factuur vervalt worden opgelost. Dit kan bijdragen aan een tijdige betaling van de factuur en goede verstandhouding met jouw leveranciers.

Huur/verhuur
Het sluiten van een horecaonderneming door de overheid levert onmacht op. In sommige gevallen kun je de huurverplichtingen niet meer nakomen en dat dit niet langer aan jou verweten kan worden. Hierbij kan met een beroep op overmacht niet meer verlangd worden van een verhuurder, dat de huurder tijdig zijn verplichtingen moet/kan nakomen. Ook mag de verhuurder omwille van deze overmacht geen boete opleggen die veelal in de ROZ Algemene Bepalingen is opgenomen. Treedt hierbij spoedig in overleg met de verhuurder om te kijken of de huur verminderd en/of (deels) kwijtgescholden kan worden om deze moeilijke periode te doorstaan. Dit zijn onvoorziene omstandigheden die niet vallen onder het gewone ondernemersrisico.

Maak financiële analyses
Maak een aangepaste cashflow-prognose. Zet voor de komende 24 maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Dit maakt eventuele knelpunten snel inzichtelijk, bekijk vervolgens wat de mogelijkheden zijn om hierop te anticiperen en klaar te staan om na een heropening spoedig weer ‘op rit’ te zijn, met als hulp ons HorecaMonitor Changemodel.

 

Meer informatie en hulp bij de maatregelen omtrent het coronavirus

Wil je meer informatie over een van de genoemde maatregelen? Of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met HorecaMonitor. Onze specialisten staan voor je klaar en helpen je graag!