Milieuregels voor horeca

Milieuregels

Horecabedrijven vallen onder de milieuregels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De landelijke regels die op grond van deze wetgeving gelden voor ieder horecabedrijf zoals

  • restaurants, cafetaria’s, snackbars en cateringbedrijven
  • hotels, pensions en conferentieoorden
  • café’s, discotheken, bioscopen en theaters

Belangrijke milieuthema’s voor Horeca zijn geluid, lozingen, geur, energie, veiligheid en afvalstoffen. Het Activiteitenbesluit geeft per activiteit specifieke voorschriften per milieuthema. Bij het starten of veranderen van activiteiten moeten bedrijven dit melden bij het bevoegd gezag. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan een bedrijf de melding doen. Een melding Activiteitenbesluit moet een aantal algemene gegevens bevatten.

Per activiteit zijn voorschriften in het Activiteitenbesluit en maatregelen in de Activiteitenregeling opgenomen. Daarnaast gelden ook algemene voorschriften en maatregelen voor geluid en energie die niet activiteitgebonden, maar op het hele bedrijf van toepassing zijn.

De voorschriften en maatregelen voor geluid, energie en de kenmerkende activiteiten binnen de horeca staan hieronder kort toegelicht. HorecaMonitor kan u uitgebreide informatie verstrekken over de voorschriften en maatregelen voor de verschillende activiteiten. Onderstaande een weergave voor het aspect geluid:

Geluid

Akoestisch onderzoek

Soms moet bij de melding een akoestisch onderzoek zitten. Soms kan het bevoegd gezag er om vragen.

Bij de melding moet een akoestisch onderzoek zitten als het aannemelijk is dat binnen uw bedrijf een verhoogd muziekvolume wordt geproduceerd. Deze verplichting geldt als het muziekvolume meer dan 80 dB(A) bedraagt (continue geluid)

of meer is dan 70 dB(A) als de inrichting in- of aanpandig ligt met een gevoelig gebouw. Ook moet er een akoestisch rapport bij de melding zitten wanneer er muziek in de buitenlucht zal zijn.

Na een melding zonder verplicht akoestisch onderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat toch een akoestisch onderzoek nodig is. Dit kan als:

  • het bevoegd gezag kan motiveren dat het bedrijf de geluidsnormen zal overschrijden
  • het bedrijf op een gezoneerd industrieterrein ligt en het onderzoek noodzakelijk is voor zonebeheer

De geluidsnormen van het Activiteitenbesluit voor horecabedrijven zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. De normen zijn afhankelijk van de periode (dag, avond en nacht) en zijn van toepassing op de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelig gebouw (woning ernaast/erboven) . Al het geluid dat het bedrijf veroorzaakt valt onder de geluidsnormen. Hier hoort ook het geluid van andere installaties zoals koelingen, airco’s en het laden en lossen van vrachtwagens bij.

De gemeente kan technische voorschriften opleggen aan een bedrijf om deze aan de geluidsnormen te laten voldoen. Ook kan de gemeente andere geluidsnormen opleggen. Deze kunnen voor het hele bedrijf gelden of alleen voor een bepaalde activiteit. De gemeente kan hierbij aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld aan de duur of het tijdstip van de activiteit of het treffen van maatregelen.

Naast deze mogelijkheden voor individueel maatwerk, gelden voor horecabedrijven specifieke mogelijkheden tot maatwerk via de gemeentelijke verordening:

  • Het niet gelden van de geluidsvoorschriftten bij collectieve of individuele festiviteiten (feesten/evenementen), onder bepaalde voorwaarden
  • Regels ter voorkoming van geluidhinder door onversterkte muziek
  • Het in een bepaald gebied voorschrijven van een andere grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Meer informatie

Stephan van Mulken is onze vergunningenspecialist en overheidsintermediair. Neem voor meer vragen of meer informatie over (milieu) regels gerust even contact op.